AD-BUD

Oferta

Wspólnotom oferujemy

Oferujemy rzetelną obsługę procesów modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz ich finansowania z uwzględnieniem środków własnych i kredytowych. Doradzamy właścicielom w zakresie obsługi rachunków bieżących oraz w zakresie ofert przyjaznych w kredytowaniu inwestycji Wspólnoty Mieszkaniowej . Wynikiem naszej pracy są między innymi modułowe oprogramowania komputerowe obsługujące:

 • Zasoby budynku wspólnoty mieszkaniowej,
 • Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej,
 • Rejestr opłat wnoszonych przez właścicieli,
 • Rejestr wydatków wspólnoty mieszkaniowej,
 • Rozliczanie mediów dostarczanych do lokali,
 • Sporządzaniu dokumentacji dla rozrachunku lokali gminnych i innych własności,
 • Sporządzaniu dokumentacji dla rozrachunku pożytków,
 • Sprawozdawczość finansową wspólnoty mieszkaniowej,
 • Analitykę finansową,
 • Planowanie wydatków wspólnoty mieszkaniowej,
 • Kosztorysowanie robót budowlanych i instalacyjnych

Przygotowujemy proces inwestycyjny począwszy od treści uchwał członków Wspólnoty , wniosków , zgłoszeń , koniecznych dokumentów dla urzędów i banków , umów z wybranymi przez klienta wykonawcami , protokołów odbioru , rozliczamy realizacje umów.

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Tylko w pełni profesjonalny zarządca może poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez przepisy prawne oraz oczekiwaniami mieszkańców i użytkowników budynku. To dlatego naszym klientom proponujemy zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi oraz obiektami o róznej własności.
Zarządzanie Nieruchomością dla Spółki „AD-BUD” nie oznacza wykonywanie czynności zarządczych, lecz także aktywne doradztwo. Opracowane przez nas działania mają na celu zabezpieczenie nieruchomości oraz gdy jest to możliwe podwyższenie jej wartości rynkowej nieruchomości poprzez realizowanie koniecznych remontów i modernizacji. Wszystkie wiążące się z nimi decyzje pozostają w rękach zarządu wspólnoty/właściciela.
Pracując dla naszych partnerów wykonujemy szereg czynności, w tym m.in. przygotowywanie budżetu wspólnoty, windykacja należności, realizacja bieżących zgłoszeń konserwacyjnych.
Estetyka miejsca a także całego otoczenia nieruchomości jest sprawą bardzo ważną, tworzącą pozytywny wizerunek o obiekcie u klientów. W pierwszej kolejności klienci oceniają jego wygląd, tworząc pierwszą opinię.
Dlatego potrzeba utrzymywania czystości w nieruchomości oraz dbałość o elegancki wygląd otoczenia jest ogromnie ważna, ponieważ świadczy o jakości oferowanych usług w danym miejscu. „AD-BUD” oferuje kompleksowe usługi w zakresie sprzątania bieżącego i zlecanie utrzymania zieleni. Coraz wyższe wymagania i rozwijająca się technologia w dziedzinie utrzymania czystości powodują, że takie usługi warto zlecić profesjonalnej firmie, dysponującej odpowiednim sprzętem i doświadczonymi pracownikami.

Zakres czynności eksploatacyjnych i utrzymania czystości oraz księgowych

Oferujemy rzetelną obsługę procesów modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz ich finansowania z uwzględnieniem środków własnych i kredytowych. Doradzamy właścicielom w zakresie obsługi rachunków bieżących oraz w zakresie ofert przyjaznych w kredytowaniu inwestycji Wspólnoty Mieszkaniowej . Wynikiem naszej pracy są między innymi modułowe oprogramowania komputerowe obsługujące:

 • rejestracja w urzędzie skarbowym oraz uzyskanie numeru NIP
 • rejestracja w urzędzie statystycznym oraz uzyskanie numeru REGON
 • założenie konta bankowego
 • podpisanie umów (lub zmiana ich danych) z dostawcami mediów w tym negocjowanie korzystnych warunków obsługi
 • przygotowanie finansów wspólnoty
 • przygotowanie statutu wspólnoty oraz regulaminu porządku domowego
 • przygotowanie regulaminu rozliczania mediów lub jego zmodernizowanie
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej – aktualizacja bieżąca
 • prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczonych opłat, należnych odsetek, dokonanych wpłat oraz występujących zaległości lub nadpłat – za pomocą specjalistycznego oprogramowania
 • wybór ubezpieczyciela budynku – posługujemy się renomowanymi brokerami ubezpieczeniowymi zbierającymi oferty z całego rynku ubezpieczeniowego
 • ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów utrzymania lokali: zaliczki eksploatacyjnej, remontowej a także opłat zaliczkowych za media rozliczanych zgodnie z regulaminem rozliczania mediów – według prawomocnej uchwały
 • aktualizacja naliczeń za media w przypadku zmiany wysokości ich cen
 • wystawianie zawiadomień o zmianie wysokości opłat
 • realizacja głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów (przypadek szczególny w ustawie o własności lokali)
 • przygotowywanie informacji o podjętych uchwałach
 • windykacja należności
 • wydawanie niezbędnych zaświadczeń właścicielom lokali
 • przyjmowanie wszelkich zgłoszeń, interwencji i wniosków od użytkowników i właścicieli lokali
 • sporządzanie rozliczenia finansowego oraz corocznego planu gospodarczego dla nieruchomości
 • przygotowanie i prowadzenie zebrań członków Wspólnoty
 • bieżące regulowanie płatności z konta Wspólnoty,
 • wybór kontrahenta świadczącego usługi sprzątania (bieżące sprzątanie części wspólnych w tym chodników i terenów zielonych, w okresie zimowym oczyszczanie chodników, podjazdów i ciągów komunikacyjnych ze śniegu i błota, utrzymanie w należytym stanie porządkowym miejsc składowania odpadów bytowo-komunalnych kubły, kontenery, śmietniki),
 • wybór wykonawcy przeglądów określonych Prawem Budowlanym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
 • usług konserwacji i bieżących napraw nieruchomości oraz urządzeń technicznych
 • sporządzanie na podstawie protokołu stanu technicznego budynku zestawień potrzeb remontowych
 • prowadzenie dokumentów określonych przepisami Prawa Budowlanego i Dozoru Technicznego, w szczególności obowiązkowej książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej, wpisów z wymaganych przeglądów technicznych nieruchomości, protokołów i opinii z przeglądów kominiarskich
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych oraz ich realizacja
 • nadzorowanie użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych przygotowanie planu kont dla Wspólnoty Mieszkaniowej księgowanie dokumentów dotyczących nieruchomości wspólnej w tym faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe przygotowanie informacji finansowych o poniesionych kosztach i przychodach utrzymania nieruchomości wspólnej, księgowanie wyciągów bankowych dotyczących części wspólnej nieruchomości oraz księgowanie analityczne na poszczególne lokale sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie interesów Wspólnoty Mieszkaniowej w ewentualnych sporach z firmami i osobami trzecimi,
 • wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
Nasze kryteria

Preferujemy inteligentną strategię zarządzania nieruchomością. Wszystkie etapy prac związane z codziennym funkcjonowaniem obiektu – planowaniem budżetu i jego kontrolą, prowadzeniem skrupulatnej księgowości, zarządzaniem umowami i samymi obiektami skorelowane są ze sobą w umiejętny i bardzo przystępny, wypracowany dla mieszkańców sprawdzony przez nas sposób. Wraz ze wzrostem złożoności technologicznej obiektów a także pod wpływem zmieniających się oczekiwań właścicieli i inwestorów, którzy zainteresowani są wzrostem dochodów z inwestycji w nieruchomości i wzrostem ich wartości kapitałowej, zarządzanie nieruchomością podlega ciągłe ewolucji. Wspólnie z właścicielem nieruchomości analizujemy, szczegółowo planujemy i wdrażamy najodpowiedniejsze warianty i rozwiązania.

Oferujemy usługi zarządzania nieruchomościami:

 • wspólnot mieszkaniowych,
 • prywatnych właścicieli,
 • komunalnymi,
 • usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi,
 • usługi księgowości i rachunkowości,
 • usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości,
 • usługi konserwacyjno-remontowe,
 • usługi konsultacyjne i doradcze dla wspólnot mieszkaniowy
Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz
do nas!